Pływaj z nami pod rozprzami! – regulamin Szkółki i Regat

  Informacje ogólne

 1. Szkółka Żeglarska i Regaty „Pływaj z nami pod rozprzami” zwana dalej Szkółką – to zajęcia teoretyczne i praktyczne o tematyce żeglarskiej przeznaczone dla mieszkańców Warszawy.
 2. Organizatorem Szkółki jest Fundacja ROK RZEKI WISŁY, zwana dalej Organizatorem. Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.
 3. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone będą na terenie Portu Czerniakowskiego i na warszawskim odcinku Wisły.
 4. Zajęcia szkółki prowadzone będą w okresie od kwietnia do czerwca 2017, jako jednorazowe spotkania w wyznaczonym terminie, składające się z 1 godziny zajęć integracyjnych i teoretycznych oraz 2 godzin zajęć praktycznych, w tym pływania łodzią po Wiśle. Harmonogram poszczególnych zajęć podany jest na www.rokwisly.pl
 5. Regaty prowadzone będą na jesieni, jako 2-godzinne rozgrywki pomiędzy załogami. Program regat podany jest na www.rokwisly.pl
 6. Zajęcia w ramach Szkółki i Regat prowadzone są przez instruktorów- praktyków, Organizator zapewnia przepisowy sprzęt i wyposażenie ochronne i ratunkowe.

Cel

 1. Szkółka i Regaty  mają na celu szerzenie wiedzy w zakresie umiejętności pływania po Wiśle na tradycyjnych łodziach płaskodennych oraz zwiększenie atrakcyjności i oferty rekreacyjnej Wisły warszawskiej. Zajęcia przeznaczone są dla amatorów, mają charakter popularyzujący, rekreacyjny, towarzyski i rodzinny.

Uczestnictwo

 1. Uczestnikami Szkółki i Regat są mieszkańcy Warszawy w dowolnym wieku- z tym, że dzieci do lat 16 i osoby wymagające stałej opieki mogą uczestniczyć tylko pod opieką prawnych opiekunów lub ich upoważnionych zastępców. Uczestnictwo wymaga sprawności fizycznej.
 2. Nie wymagamy doświadczenia – poziom zajęć jest dostosowany do poziomu uczestników.
 3. Zajęcia są dla uczestników nieodpłatne, zgłoszenia odbywają się poprzez formularz zamieszczony na www.rokwisly.pl

Obowiązki uczestników

 1. Uczestnik, który zapisze się na zajęcia ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Zmiany powinny być zgłaszane co najmniej 3 dni przed zajęciami na podany przy zgłoszeniu kontakt telefoniczny lub e-mailowy (kontakt@rokwisly.pl ; tel: 502 562 202). Organizator nie ma obowiązku zapewnienia dodatkowych zajęć w miejsce zajęć odwołanych.
 2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. Niestosowanie się może skutkować usunięciem uczestnika z zajęć. Instruktor decyduje o przebiegu zajęć Szkółki.
 3. Jeżeli instruktor uzna, podczas zajęć na wodzie, że warunki na akwenie mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla załóg lub sprzętu, może odwołać zajęcia praktyczne danego dnia zastępując je zajęciami teoretycznymi. Instruktor podejmuje decyzję o odwołaniu zajęć praktycznych biorąc pod uwagę siłę wiatru, warunki na rzece, możliwości sprzętowe oraz sprawność załóg szkoleniowych.
 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany:
  1. mieć założoną kamizelkę ratunkową podczas zajęć na wodzie,
  2. zachowywać porządek na łodziach i w miejscu zajęć teoretycznych,
  3. stosować się do przepisów porządkowych Portu Czerniakowskiego oraz do dobrych praktyk na rzece, określonych przez instruktora,
 5. W trakcie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających, od uczestników wymaga się trzeźwości.
 6. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Organizatorem za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie (celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny zostać naprawione w ciągu 3 dni od zdarzenia.
 7. Wszelkie problemy zdrowotne powinny być zgłoszone Organizatorowi przed zajęciami.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Baner Pływaj z nami pod rozprzami loga na banerze: ngo.pl, Informator Stolicy, Fundacja Pok Rzeki Wisły 2017, Zakochaj się w Warszawie