Rejsy tematyczne – regulamin udziału

Informacje ogólne

 1. Rejs tematyczny zwany jest dalej Rejsem i oznacza zajęcia na płynącej łodzi oraz związane z tym czynności na brzegu.
 2. Organizatorem Rejsu jest Fundacja ROK RZEKI WISŁY, zwana dalej Organizatorem.
 3. Rejs prowadzony będzie na terenie Portu Czerniakowskiego i na Wiśle
 4. Rejsy prowadzone są wg harmonogramu podanego na www.rokwisly.pl
 5. Organizator zapewnia przepisowy sprzęt i wyposażenie ochronne i ratunkowe. Organizator zapewnia Obsługę rejsu.

Cel

 1. Rejs ma na celu szerzenie wiedzy o Wiśle i pływania na tradycyjnych łodziach płaskodennych oraz zwiększenie atrakcyjności i oferty rekreacyjnej na Wiśle. Zajęcia przeznaczone są dla amatorów, mają charakter popularyzujący, rekreacyjny, towarzyski i rodzinny.

Uczestnictwo

 1. Uczestnikami Rejsu są osoby w dowolnym wieku- z tym, że dzieci do lat 16 i osoby wymagające stałej opieki mogą uczestniczyć tylko pod opieką prawnych opiekunów lub ich upoważnionych zastępców. Uczestnictwo wymaga sprawności fizycznej.
 2. Nie wymagamy doświadczenia – poziom zajęć jest dostosowany do poziomu uczestników.
 3. Zajęcia są dla uczestników nieodpłatne, zgłoszenia odbywają się poprzez formularz zamieszczony na www.rokwisly.pl

Obowiązki uczestników

 1. Uczestnik, który zapisze się na Rejs, ma obowiązek uczestniczenia w nim. Zmiany powinny być zgłaszane co najmniej 3 dni przed zajęciami na podany przy zgłoszeniu kontakt telefoniczny lub e-mailowy (kontakt@rokwisly.pl ; tel: 502 562 202). Organizator nie ma obowiązku zapewnienia dodatkowego Rejsu w miejsce odwołanego.
 2. Uczestnicy Rejsu mają obowiązek stosowania się do poleceń Obsługi. Niestosowanie się może skutkować usunięciem uczestnika z zajęć. Obsługa decyduje o przebiegu Rejsu.
 3. Jeżeli Obsługa uzna, podczas zajęć na wodzie, że warunki na akwenie mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla uczestników lub sprzętu, może odwołać Rejs. Obsługa podejmuje decyzję o odwołaniu zajęć praktycznych biorąc pod uwagę siłę wiatru, warunki na rzece, możliwości sprzętowe oraz sprawność uczestników.
 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany:
  1. mieć założoną kamizelkę ratunkową podczas zajęć na wodzie,
  2. zachowywać porządek na łodziach i w miejscu zajęć na brzegu,
  3. stosować się do przepisów porządkowych Portu Czerniakowskiego oraz do dobrych praktyk na rzece, określonych przez Obsługę,
 5. W trakcie Rejsu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających, od uczestników wymaga się trzeźwości.
 6. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Organizatorem za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania się do poleceń Obsługi  (celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny zostać naprawione w ciągu 3 dni od zdarzenia.
 7. Wszelkie problemy zdrowotne powinny być zgłoszone Organizatorowi przed Rejsem.