REGULAMIN REJSÓW Z FUNDACJĄ ROK RZEKI WISŁY

Informacje ogólne

 1. Rejsy z Fundacją ROK RZEKI WISŁY zwane dalej Rejsami – to zajęcia rekreacyjno-turystyczne, kulturalne lub edukacyjne dla mieszkańców Warszawy przeprowadzane na rzece Wiśle i na nabrzeżach/portach wiślanych.
 2. Organizatorem Rejsów jest Fundacja ROK RZEKI WISŁY, zwana dalej Organizatorem.
 3. Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem podanym na www.rokwisly.pl lub wg osobnych ustaleń.
 4. Organizator zapewnia przepisowy sprzęt i wyposażenie ochronne i ratunkowe.

Cel

 1. Rejsy mają na celu popularyzację wiedzy o Wiśle, poprzez zajęcia praktyczne na tradycyjnych łodziach płaskodennych oraz zwiększenie atrakcyjności i oferty rekreacyjnej Wisły warszawskiej.  Rejsy przeznaczone są dla amatorów, mają charakter popularyzatorski, rekreacyjny, towarzyski i rodzinny –  o ile inaczej nie określono w opisie Rejsu.

Uczestnictwo

 1. Uczestnikami Rejsów są mieszkańcy Warszawy (o ile inaczej nie określono w opisie Rejsu) – z tym, że dzieci do lat 16 i osoby wymagające stałej opieki mogą uczestniczyć tylko pod opieką prawnych opiekunów lub ich upoważnionych zastępców.
 2. Nie wymagamy doświadczenia – poziom zajęć w trakcie Rejsów jest dostosowany do poziomu uczestników.
 3. Zajęcia są dla uczestników nieodpłatne, zgłoszenia odbywają sie poprzez formularz zamieszczony na www.rokwisly.pl –  o ile inaczej nie określono w opisie Rejsu.

Obowiązki uczestników

 1. Uczestnik, który zapisze się na Rejs ma obowiązek zgłoszenia się w terminie. Zmiany powinny być zgłaszane co najmniej 3 dni przed Rejsem na podany przy zgłoszeniu kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Organizator nie ma obowiązku zapewnienia dodatkowych rejsów w miejsce rejsów odwołanych.
 2. Uczestnicy Rejsów mają obowiązek stosowania się do poleceń instruktorów prowadzących zajęcia lub kierownika łodzi. Niestosowanie się do poleceń może skutkować usunięciem uczestnika z Rejsu. Kierownik Rejsu decyduje o przebiegu Rejsu.
 3. Jeżeli kierownik Rejsu uzna, że warunki na akwenie mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla załóg lub sprzętu, może odwołać lub przerwać rejs. Instruktor podejmuje decyzję o odwołaniu rejsu biorąc pod uwagę siłę wiatru, warunki na rzece, możliwości sprzętowe oraz sprawność załóg.
 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany:
  1. mieć założoną kamizelkę ratunkową podczas zajęć na wodzie,
  2. zachowywać porządek na łodziach i w miejscu zajęć na brzegu,
  3. stosować się do przepisów porządkowych Portu Czerniakowskiego oraz do dobrych praktyk na rzece, określonych przez Kierownika,
 5. W trakcie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających, od uczestników wymaga się trzeźwości.
 6. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Organizatorem za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania się do poleceń Kierownika Rejsu (celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny zostać naprawione w ciągu 3 dni od zdarzenia.
 7. Wszelkie problemy zdrowotne powinny być zgłoszone Organizatorowi przed zajęciami.