Regulamin zajęć w Bindudze Warszawskiej

Informacje ogólne

 1. Binduga Warszawska zwana jest dalej Bindugą jest miejscem działań twórczych i animacyjnych: warsztatów, zajęć praktyczno-technicznych i sprawnościowych, zwanych dalej Warsztatami.
 2. Organizatorem Bindugi jest Fundacja ROK RZEKI WISŁY, zwana dalej Organizatorem.
 3. Binduga jest usytuowana  na terenie Portu Czerniakowskiego (ul. Zaruskiego 12), w miejscu oznaczony na mapie Google
 4. Warsztaty prowadzone są wg harmonogramu podanego na www.rokwisly.pl
 5. Organizator zapewnia przepisowy sprzęt i wyposażenie ochronne i ratunkowe. Organizator zapewnia Instruktora podczas warsztatów. Obowiązują przepisy BHP i ppoż.

Cel

 1. Binduga ma na celu szerzenie wiedzy o tradycyjnych rzemiosłach wiślanych i budowie wiślanych łodzi płaskodennych oraz zwiększenie atrakcyjności i oferty programowej nad Wisłą. Zajęcia przeznaczone są dla amatorów, mają charakter popularyzujący, hobbystyczny w formule D.I.Y (Zrób to sam) – jednakże pod okiem Instruktora.

Uczestnictwo

 1. Uczestnikami Warsztatów są osoby w dowolnym wieku- z tym, że dzieci do lat 16 i osoby wymagające stałej opieki mogą uczestniczyć tylko pod opieką prawnych opiekunów lub ich upoważnionych zastępców. Bezpośrednie uczestnictwo w pracy podczas Warsztatów  wymaga umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami ręcznymi (młotek, obcęgi, piła, dłuto, itp).
 2. Nie wymagamy doświadczenia – poziom zajęć jest dostosowany do poziomu uczestników. W przypadku osób nie biorących bezpośredniego udziału w pracy, Warsztaty dostępne są w formie pokazu.
 3. Zajęcia są dla uczestników nieodpłatne, zgłoszenia odbywają się poprzez formularz zamieszczony na www.rokwisly.pl

Obowiązki uczestników

 1. Uczestnik, który zapisze się na Warsztaty, ma obowiązek uczestniczenia w nim. Zmiany powinny być zgłaszane co najmniej 3 dni przed zajęciami na podany przy zgłoszeniu kontakt telefoniczny lub e-mailowy (kontakt@rokwisly.pl ; tel: 502 562 202). Organizator nie ma obowiązku zapewnienia dodatkowego Warsztatu w miejsce odwołanego.
 2. Uczestnicy Warsztatów mają obowiązek stosowania się do poleceń Instruktora. Niestosowanie się może skutkować usunięciem uczestnika z zajęć. Instruktor decyduje o przebiegu Warsztatów .
 3. Jeżeli Instruktor uzna, podczas zajęć, że warunki plenerowe mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla uczestników lub sprzętu, może odwołać Warsztaty. Instruktor podejmuje decyzję o odwołaniu zajęć praktycznych biorąc pod uwagę warunki plenerowe, stan narzędzi  oraz sprawność uczestników.
 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany:
  1. stosować przepisy BHP zgodnie z bieżącymi instrukcjami Instruktora,
  2. zachowywać ład i porządek zarówno w trakcie trwania Warsztatów , jak i po zajęciach
  3. włączać/wyłączać urządzenia  lub stosować/nie stosować odpowiednie narzędzia zgodnie z zaleceniami Instruktora,
 5. W trakcie Warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających, od uczestników wymaga się trzeźwości.
 6. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Organizatorem za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania się do poleceń Instruktora(celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny zostać naprawione w ciągu 3 dni od zdarzenia.
 7. Wszelkie problemy zdrowotne powinny być zgłoszone Organizatorowi przed Warsztatami.